Bratři a laici

$("#s1").cycle({ fx: "fade", speed: 2000 });

Těšitelé z Getseman

Kongregace Těšitelů z Getseman vznikla v roce 1922. Založil ji český kněz Josef Litomiský, s úmyslem založit mužskou řeholi se spiritualitou, jakou má Kongregace sester Těšitelek. Při vypracovávání Stanov úzce spolupracoval s Matkou Rosou a pak s otcem biskupem Huynem, který byl nějaký čas i novicmistrem Těšitelů. Kromě běžné pastorace se věnovali duchovní péči v nemocnicích, věznicích a ústavech. Kongregace se rychle šířila v Československu i v Rakousku, bratři měli adorační kapli na Olivetské hoře v Jeruzalémě a početné misijní komunity. Specifikem jejich poslání byla péče o Čechy a Slováky v zahraničí.

Požehnané působení bratří Těšitelů bylo drasticky přerušeno v padesátých letech. Bylo jim vzato sedmnáct domů, byli rozehnáni nebo odvezeni do pracovních táborů, někteří i vězněni. Ti, kteří unikli, usilovali zabezpečit přežití kongregace v Americe, hlavně v Kanadě.

V současnosti působí hlavně v Polsku, kde bratři vedou kromě farní pastorace několik charitativních děl - útulky pro bezdomovce.

Na Slovensku je ve správě Kongregace poutní místo Mariánka u Bratislavy a kostel v Zlatých Moravcích. Jedna komunita působí také ve Vídni, na místě, kde Kongregace Těšitelů vznikla. Ve všech svých domech a svěřených kostelích se bratři snaží zavádět časté, pokud možno každodenní eucharistické adorace. Kněží dávají exercicie, navštěvují nemocné a vězně.

"Každý bratr ať se snaží s pomocí Boží milosti hlouběji vnikat do tajemství smrtelné úzkosti, kterou náš Pán prožíval v Getsemanské zahradě. Život nás, Těšitelů, dosáhne dokonalosti jenom tehdy, když je proměněn v oběť, když se v lásce zcela odevzdáme Bohu s čistým a otevřeným srdcem připraveným naslouchat jeho hlasu a plnit jeho vůli." Více informací na:www.tesitelia.rehola.sk; www.pocieszyciele.pl

Společenství trpícího Srdce Ježíšova

Úmyslem zakladatelů Kongregace Těšitelek od začátku bylo získávat pro spiritualitou smíru a útěchy trpícího Spasitele také zbožné křesťany žijící ve světě. Otec biskup Huyn již v roce 1916 založil v Brně Bratrství trpícího Srdce Ježíšova. Po jeho odchodu do Prahy a pak do exilu však činnost bratrstva v Čechách postupně zaniká. Je obnovena až v roku 1997, když kardinál Miloslav Vlk potvrzuje zřizovací listinu Společenství trpícího Srdce Ježíšova, které navazuje na původní bratrství. Společenství participuje na spiritualitě a duchovní tradici Kongregace sester Těšitelek BSJ.

Život členů společenství se ničím vnějším neliší od způsobu života jiných věřících. Své běžné povinnosti však konají s úmyslem být útěchou trpícího Spasitele. Svá utrpení a starosti usilují spojovat s křížem našeho Spasitele a obětovat je Bohu s úmyslem smíru a za záchranu nesmrtelných duší. Podle svých možností věnují čas Eucharistické adoraci a bdění s Ježíšem. Usilují také o šíření úcty Božského Srdce Ježíšova jako pramene milosrdenství. Nezištně pomáhají nemocným, chudým a opuštěným a tak napomáhají zmírnění lidského utrpení a spáse duší. Jsou nápomocni knězi ve farnosti a podporují svou modlitbou a oběťmi jeho pastorační práci. Usilují však v první řadě o plnění povinností, které přináší s sebou jejich životní situace. Pamatují, že smírná oběť nespočívá v mimořádných úkonech, ale ve věrném plnění vůle Otcovy.

Do společenství mohou být přijati křesťané každého povolání a životního stavu. Zvlášť velkou posilu v něm nacházejí trpící, kteří díky společenství mohou objevit úplně nový smysl svého životního kříže.

Aby se členové ve svém předsevzetí formovali a vzájemně povzbuzovali, mívají zpravidla dvakrát do roka formační setkání v Rajhradském klášteře. Zájemci o vstup do Společenství se zasvěcují Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu zvláštním obřadem při mši svaté.

Jako připomínku svého zvláštního poslání nosí medaili s obrazem Ježíše v Getsemanské zahradě.Program bohoslužeb

Mše svaté v kostele Božského Srdce Ježíšova v klášteře sester Těšitelek BSJ:
Pondělí - Sobota: 7:00
Neděle: 9:00
Eucharistická adorace:
Každý první pátek v měsíci od 17:00 do 18:00 v kapli Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Nejnovější příspěvky
    V současné době nejsou k dispozici žádné novinky